Category:नगरराज कायदा

From CITYPEDIA - Wiki Portal for Cities, Citizen & Civic Issues
Jump to: navigation, search

लोकशाही मार्गाने व जनसहभागाने शहराची जडण-घडण होण्यासाठी नागरी चळवळीच्या हाती असलेले सक्षम हत्यार